guideubon

 

น.ศ.วิศวะ ม.อุบลฯ เกรดเฉลี่ย 3.99 ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ปี 63

ชิณวัฒน์-วิชลิน-01.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายชิณวัฒน์ วิชลิน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้เข้ารับพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาจากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 

นายชิณวัฒน์ วิชลิน มีผลการเรียน 3.99 ซึ่งจะได้เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จะแจ้งหมายกำหนดการ ในการเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ต่อไป

ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ของกองทุนฯ ซึ่งในปี 2563 สถาบันการศึกษาได้เสนอชื่อนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอ นายชิณวัฒน์ วิชลิน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 และเข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ในลำดับต่อไป

ชิณวัฒน์-วิชลิน-02.jpg

นายชิณวัฒน์ วิชลิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตลอดจนคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้มาโดยตลอด เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ตนจะนำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างครอบครัวที่ดี พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ส่วนเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในการเรียน ตนใช้หลักทั่วไป คือการตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ทำความเข้าใจในบทเรียนให้ได้ และทบทวนสรุปบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาไม่เข้าใจปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเสริมสร้างประสบการณ์ของชีวิตนอกห้องเรียน มีเวลาในการพักผ่อน ผ่อนคลายออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความพร้อมในการใช้ชีวิตตลอดเวลา

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว