guideubon

 

เซ็นทรัลอุบล ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-01.jpg

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 คุณอิทธิพล พิมพ์คงคา Facility Management ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2535

มีหน่วยงานจากภายนอกเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ได้แก่ เทศบาลเมืองอุบลราชธานี สำนักงานเทศมนตรีเมืองแจระแม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และไกด์อุบลดอทคอม

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯ ร่วมกัน และได้รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ส่งผลให้เกิดความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้ง ทุกหน่วยจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมฯ และนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-02.jpg

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ที่บริเวณชั้น 2 และมีผู้ประสบเหตุจำนวน 3 ท่าน แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บเป็นลมหมดสติ จำนวน 1 คน ผู้บาดเจ็บไฟลวก จำนวน 1 คน และผู้บาดเจ็บบริเวณศรีษะ จำนวน 1 คน

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการดับเพลิงในเบื้องต้นตามแผนภายใน จากนั้น ได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ ทุกหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ได้เดินทางมาปฏิบัติการดับเพลิง ระดมกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือ และระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการดับเพลิง กู้ภัย อพยพ และเยียวยาผู้ประสบภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย

ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสร็จสิ้น คุณอิทธิพล พิมพ์คงคา Facility Management ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกหน่วยงาน ที่ทำให้การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-03.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-04.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-05.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-06.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-07.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-08.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-09.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-10.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-11.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-12.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-13.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-14.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-15.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-16.jpg