guideubon

 

CENTRAL Group มอบ 1.5 แสนบาท สนับสนุนโครงการวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

CENTRAL-Group-บ้านโนนข่าโนนยาง.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คุณพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พร้อมคณะ ในนาม CENTRAL Group ส่งมอบเงินสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นโครงการสนับสนุนให้นักเรียน และชุมชน มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการก่อสร้างโรงเพาะเห็ด และ การปลูกกล้วยน้ำว้า พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน โดยมี นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบร่วมกับ จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี