guideubon

 

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดวิ่งการกุศล “BUS UBU RUNING” ครั้งที่ 1

BUS-UBU-RUNING-01.jpg

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “BUS UBU RUNING” ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งการกุศลจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 11.4 กม. และระยะทาง 4 กม. โดยใช้เส้นทางการวิ่งภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

BUS-UBU-RUNING-02.jpg

สำหรับการจัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “BUS UBU RUNING” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง อันจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้ผ่อนคลายจากการออกกำลังกาย โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรการกุศล และให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อนึ่ง นักศึกษาช่วยงานในโครงการครั้งนี้ จะได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

BUS-UBU-RUNING-03.jpg

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า และการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และเอกชนจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะบริหารศาสตร์กำหนดไว้ทุกประการ ในนามตัวแทนของทางคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “BUS UBU RUNING” ครั้งที่ 1 มา ณ โอกาสนี้ และทางคณะบริหารศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “BUS UBU RUNING” ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป จะได้รับการสนับสนุนจากท่านและทุกภาคส่วนด้วยดีอย่างเช่นเคย


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

BUS-UBU-RUNING-04.jpg