guideubon

 

อบจ.อุบลฯ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้น “โมเดอร์นา”

Booster-Dose-โมเดอร์นา-01.jpg

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าว เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ขนาด 50 ไมโครกรัม โดยมี  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Booster-Dose-โมเดอร์นา-02.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 25,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะเปิดศูนย์บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการสูญเสียของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย มีทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

- กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศล กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปี ผู้ป่วยติดเตียง พระ/นักบวช

- กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

- กลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 507 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และ

- กลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไป

Booster-Dose-โมเดอร์นา-03.jpg

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน ทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน “โมเดอร์นา” ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ อบจ.อุบลราชธานี www.Ubon.go.th และ และผ่านทาง Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Booster-Dose-โมเดอร์นา-04.jpg