guideubon

 

สสจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม BOEGIE99 วิ่งพิชิตพุง ลดโรคสร้างสุขภาพ

สสจ-อุบล-bogie99-01.jpg

วันที่ 7 เมษายน 2559 นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง องค์การอนามัยโลกได้มีประเมินว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2 ล้านรายต่อปี

สสจ-อุบล-bogie99-03.jpg

วารสารวิชาการชั้นนำThe Lancet ฉบับปี ค.ศ. 2012 ได้แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอัตราความชุกสูง และนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs (Non-communicable Diseases) มากกว่าการสูบบุหรี่

สสจ-อุบล-bogie99-04.jpg

ดังนั้น การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจดีแล้ว ยังสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีคำแนะนำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเลือกประเภทของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน การว่ายน้ำ เป็นต้น

สสจ-อุบล-bogie99-05.jpg

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม BOEGIE99 วิ่งพิชิตพุง ลดโรคสร้างสุขภาพ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งที่ได้รับเชิญชวนจากผู้บริหารองค์กรหรือผู้นำทางสังคม, สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย ตลอดจนสร้างกระแสทางสังคมผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง พิชิตพุง ลดโรคสร้างสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. โดยมีจุดเริ่มต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ข่าวโดย พรสิริ มณฑา