guideubon

 

เบ็ญจะมะฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 YSP

Benchama-M1-YSP-01.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Program : YSP) 

ตามที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Program : YSP) ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-36 ดำเนินการดังต่อไปนี้

รายงานตัวและรับเอกสาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ได้คะแนนในลำดับถัดไป

Benchama-M1-YSP-02.jpg

Benchama-M1-YSP-03.jpg