guideubon

 

เบ็ญจะมะฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 EP

Benchama-M1-EP-01.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

ตามที่โรงเรียนเบัญจะมะมหาราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Engish Program : EP) ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-60 ดำเนินการดังต่อไปนี้

รายงานตัวและรับเอกสาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ได้คะแนนในลำดับถัดไป

Benchama-M1-EP-02.jpg

Benchama-M1-EP-03.jpg