guideubon

 

เบ็ญจะมะฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 AP

Benchama-M1-AP-01.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Advanced Program : AP)

ตามที่โรงเรียนเบัญจะมะมหาราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Advanced Program : AP)  ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-108 ดำเนินการดังต่อไปนี้

รายงานตัวและรับเอกสาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเน็ญจะมะมหาราช

หลักฐานที่ต้องนำมารายงานตัว : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ได้คะแนนในลำดับถัดไป

Benchama-M1-AP-02.jpg

Benchama-M1-AP-03.jpg

Benchama-M1-AP-04.jpg

Benchama-M1-AP-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511