guideubon

 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ ครั้งที่ 2

บิณฑ์-บรรลือฤทธิ์-saveubon-01.jpg

มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62 ในการมอบเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ (พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน และชุดผ้าห่มนวม) มีกำหนดการมอบสิ่งของ และ เงื่อนไข ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 29 พ.ย.62
ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ตาลสุม
เวลา
12:00 น.ลงทะเบียน
15:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.ตาลสุม
-อ.ดอนมดแดง

วันที่ 30 พ.ย. 62
ณ โรงเรียนเดชอุดม
เวลา
12:00 น. ลงทะเบียน
15:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.เดชอุดม
-อ.นาเยีย
-อ.นาจะหลวย
-อ.น้ำขุ่น
-อ.น้ำยืน

วันที่ 1 ธ.ค. 62
ณ หอประชุมที่ว่าการอ.เขื่องใน
เวลา
12:00 น. ลงทะเบียน
15:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.เขื่องใน
-อ.ม่วงสามสิบ

ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างดูโฮม)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.เมือง
(เฉลี่ย 3 วัน ) 1-3 ธ.ค.62

วันที่ 2 ธ.ค. 62
ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ตระการพืชผล
เวลา
09:30 น. ลงทะเบียน
13:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.ตระการพืชผล
-อ.เหล่าเสือโก้ก
-อ.เขมราฐ
-อ.โพธิ์ไทร
-อ.กุดข้าวปุ้น

ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างดูโฮม)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.เมือง
(เฉลี่ย 3 วัน ) 1-3 ธ.ค.62

วันที่ 3 ธ.ค.62
ณ หอประชุมที่ว่าการอ.โขงเจียม
เวลา
12:00 น. ลงทะเบียน
15:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.โขงเจียม
-อ.สิรินธร

ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างดูโฮม)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.เมือง
(เฉลี่ย 3 วัน ) 1-3 ธ.ค.62

วันที่ 4 ธ.ค.62
ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างโฮมฮับ)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.วารินชำราบ
(เฉลี่ย 3 วัน) 4-6 ธ.ค.62

วันที่ 5 ธ.ค.62
ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างโฮมฮับ)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.วารินชำราบ
(เฉลี่ย 3 วัน) 4-6 ธ.ค.62

วันที่ 6 ธ.ค. 62
ณ ศูนย์ประสานงานฯ (โรงแรมวิจิตรพร)
เวลา 09:30 - 17:00 น.
(ลงทะเบียน รับคูปอง แล้วนำคูปองไปแลกรับเครื่องอุปโภคที่ ห้างโฮมฮับ)
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.วารินชำราบ
(เฉลี่ย 3 วัน) 4-6 ธ.ค.62

วันที่ 7 ธ.ค. 62
ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.พิบูลมังสาหาร
เวลา
10:00 น.ลงทะเบียน
13:00 น. แจกคูปองพร้อมแลกรับเครื่องอุปโภค จำนวน 4 รายการ
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเฉพาะพื้นที่
-อ.พิบูลมังสาหาร
-อ.สว่างวีระวงศ์
-อ.ศรีเมืองใหม่

(หากผู้ที่มีสิทธิ์รับเครื่องอุปโภค ไม่ได้มารับสิทธิ์ ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสิทธิ์สละสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที)

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธ์ิรับเครื่องอุปโภคจาก คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
เครื่องอุปโภคจำนวน 4 รายการ ดังนี้
1.พัดลม
2.หม้อหุงข้าว
3.กระติกน้ำร้อน
4.ชุดผ้าห่มนวม

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์จะต้องมีรายช่ือระบุชัดเจนในเอกสารอ้างอิงของทางราชการ (ท.1) เท่านั้น
2. ผู้มีสิทธ์ิดังกล่าวจะต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง เพื่อมายื่นลงทะเบียนในวันที่ได้ประกาศนัดหมาย ตามสถานที่นั้นๆ
3. หากผู้มีสิทธ์ิดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธ์ิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและ จะต้องเขียนมอบอำนาจว่าให้ผู้ใดมาเป็นผู้กระทำการรับสิทธ์ิดังกล่าวแทนตนเองในสำเนาใบประชาชน ฉบับนั้นให้เป็นที่เรียบร้อย
3.2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่มารับแทนผู้มีสิทธ์ิดังกล่าวข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4.หากผู้มีสิทธิ์หรือผู้มารับแทนดังกล่าวไม่ได้
เดินทางมาติดต่อรับในวันเวลาที่กำหนด ตามที่มีการประกาศ หรือ ประชาสัมพันธ์ตามที่ระบุ วัน-เวลา และ สถานที่ที่กำหนด ในพื้นที่นั้นๆ จะถือว่าท่านได้สละสิทธ์ิดังกล่าว โดยทันที

‼️หมายเหตุ‼️
เพื่อสะดวกแก่การเดินทางในการขนย้ายเครื่องอุปโภค ควรจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมกับ เครื่องอุปโภคที่จะได้รับในคร้ังนี้
(ด้วยความห่วงใยจาก คุณบิณฑ์บรรลือฤทธ์ิ และ มูลนิธิร่วมกตัญญู)

ขั้นตอนการปฎิบัติของประชาชน...
-ประชาชน แต่ละพื้นที่ ที่มีรายชื่อในเอกสารอ้างอิงทางราชการ(ท.1) เดินทางเข้าพื้นที่นัดหมาย ตามวันเวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้
-ประชาชน นำเอกสารที่แจ้งให้จัดเตรียมเพื่อแสดงสิทธิ์ (สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับด้วยตนเอง , ผู้รับแทน) ติดต่อที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อ พร้อมลงทะเบียน จากเอกสาร (ท.1) และ รับบัตรคิว
-ประชาชน เข้าด้านในหอประชุม (เพื่อรับคูปอง) เฉพาะประชาชน ที่มีบัตรคิว
- ประชาชน จะนำบัตรคิว เพื่อแลกเปลี่ยนกับ คูปอง ที่จะได้รับจาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ หรือ ผู้แทน
- ประชาชน นำคูปองที่ได้รับ จาก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ หรือ ผู้แทน (หลังเสร็จพิธีการ) เดินออกจากหอประชุม เพื่อไปแลกรับเครื่องอุปโภค ทั้ง 4 รายการ / 1 สิทธิ์ ได้ที่จุดบริการจาก บ.ดูโฮม , บ.โฮมฮับ ที่มาบริการประชาชน ในพื้นที่นั้นๆ
-ประชาชน ได้รับมอบเครื่องอุปโภค ครบทั้ง 4 ราย แล้วเดินทางกลับในแต่ละพื้นที่ ...