guideubon

 

Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด ผวจ.เน้น ไฟสว่าง ทางสะดวก

 อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-07.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ อุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ไฟสว่าง ทางสะดวก ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตอบสนองนโยบายจังหวัดอุบลราชธานีที่ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง "ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก" เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จัเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-06.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนภาคประชาชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบ้านเมืองอุบลราชธานี และเพื่อสร้างความสมัครสามัคคีปรองดองของคนในจังหวัดอุบลราชธานี ในการสร้างเมืองให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญยั่งยืน

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-08.jpg

โครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day "ไฟสว่าง ทางสะดวก" เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างแต่ละส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน และชาวอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำความสะอาดสถานที่ตั้งหน่วยงานบ้านเรือนของตัวเอง ตลอดจนตามเส้นทางต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามต่อเนื่อง และหลังจากนี้ จะมีการขยายโครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ไฟสว่าง ทางสะดวกให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

 อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-09.jpg

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-10.jpg

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-11.jpg