guideubon

 

อุบลฯ จัด Big Cleaning Day ต้อนรับปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัด

Big-Cleaning-Day-อุบล-เมืองสะอาด-01.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติพงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการ อุบลเมืองสะอาด หรือ Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมบ้านเมืองอุบลราชธานี ให้สะอาดงามตา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในปี 2559 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบ้านเมืองอุบลราชธานี

lady-destination-ubon-01.jpg

การจัดโครงการ อุบลเมืองสะอาด นี้ สืบเนื่องจากทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ธีมการเชิญชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล หรือ “ Lady Destination @ Ubon ” ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี จึงมองว่าเรื่องของความสะอาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง ของคนในจังหวัด ในการสร้างเมืองอุบลราชธานีให้น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย

 Big-Cleaning-Day-อุบล-เมืองสะอาด-02.jpg

ทั้งนี้ กำหนดให้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันรณรงค์ทำความสะอาดทั้งจังหวัด ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

1. ถนนอุปราช-ชยางกูร จากวงเวียนน้าพุเชิงสะพาน ถึง สีแยกวนารมย์
2. ถนนแจ้งสนิท จากสามแยกเนวาด้า ถึง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
3. ถนนอุปลีสาน จากสี่แยกตลาดบ้านดู่ ถึง หน้าสานักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงถนนเทพโยธีทางเข้าสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
4. ถนนสรรพสิทธิ์ จากหน้าวัดศรีประดู่ ถึง เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
5. ถนนพโลชัย จากสี่แยกเรือนจา ถึง สานักงานประกันสังคมอุบลราชธานี
6. ถนนชวาลานอก จากสี่แยกเรือนจา ถึง หอนาฬิกา
7. ถนนพโลรังฤทธิ์ จากสี่แยกอุบลพลาซ่า ถึง สี่แยกศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี
8. ถนนเขื่อนธานี จากสี่แยกโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก ถึง สี่แยกห้องสมุดประชาชน

Big-Cleaning-Day-อุบล-เมืองสะอาด-04.jpg

ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวสรุปว่า โครงการ อุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day นี้ เป็นกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างความร่วมมือร่วมใจ ขอเพียงหน่วยงานหรือประชาชนที่อยู่ตามถนน 8 เส้นที่กำหนดไว้ นำอุปกรณ์ทาความสะอาดต่างๆ ออกมาร่วมกิจกรรม หากหน่วยงานใดที่อยู่นอกพื้นที่หรือไม่สะดวกในการเข้าร่วมก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ดังนี้

Big-Cleaning-Day-อุบล-เมืองสะอาด-03.jpg

1.สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยไม่บังคับหรือกาหนดจำนวน
2.สนับสนุนน้ำดื่ม, อาหารกล่อง หรืออุปกรณ์ในการทำความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว บุ้งกี๋ กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ

โดยสามารถติดต่อร่วมโครงการได้ที่ สานักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสานักงานเทศบาลในพื้นที่