guideubon

 

แสดงและจําหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ BEST PRODUCTS UBON 2019

best-products-ubon-2019-01.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ “BEST PRODUCTS UBON 2019 จัดโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการSMEs โดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ ผู้ประกอบการจังหวัด ผู้ประกอบการแขวงจําปาสัก และแขวงสาละวันสปป.ลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่ม โอกาสในการทําธุรกิจร่วมกันการจัดงานในครั้งนี้

best-products-ubon-2019-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ได้กําหนดวิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ทันสมัยประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของประชาชน

2) การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

3) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ

4) การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล

5) การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน

best-products-ubon-2019-03.jpg

การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดนโดยจะเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจังหวัดได้มีโอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ พัฒนาออกสู่ตลาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตลาด ขยายความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจของจังหวัดกับธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า ให้เติบโตไปด้วยกัน อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

best-products-ubon-2019-04.jpg

ภายในงานพบกับการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตรแปรรูป และสินค้า เครื่องปรุงอาหาร รวมถึงการจัดแสดงโซนสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอม มะลิอุบลราชธานี ผ้าไหมกาบบัว/ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และรวบรวมร้านอาหารดังของจังหวัดอุบลราชธานีมา เสิร์ฟความอร่อยให้ถึงที่ พร้อมทั้งสินค้าหัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน ชมการสาธิตเมนูสร้างสรรค์จากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านชาวอุบล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหาร โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง ทุกวัน ตลอดการจัดงานทุกวันๆละ 2 รอบ ดังนี้

best-products-ubon-2019-16.jpg

- เวลา 12.00 - 13.00 น. การแสดง ดนตรีโฟล์คซอง

- เวลา 18.00 - 19.00 น. การแสดงของศิลปิน/นักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม ได้แก่  เบิ้ล ปทุมราช (6 ก.พ.) เต่า ภูศิลป์ (7 ก.พ.) ธัญญ่า อาร์สยาม (8 ก.พ.) กิ๊ก รุ่งนภา (9 ก.พ.) หญิง ธิติกานต์ (10 ก.พ.) ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.พ. 2562 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

best-products-ubon-2019-05.jpg

best-products-ubon-2019-06.jpg

best-products-ubon-2019-07.jpg

best-products-ubon-2019-08.jpg

best-products-ubon-2019-09.jpg

best-products-ubon-2019-10.jpg

best-products-ubon-2019-11.jpg

best-products-ubon-2019-12.jpg

best-products-ubon-2019-13.jpg

best-products-ubon-2019-14.jpg

best-products-ubon-2019-15.jpg