guideubon

 

เบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช 2562

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะครูปัจจุบัน, อดีตข้าราชการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,  นักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัยโรงเรียน, ศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้ง ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทย

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-02.jpg

โรงเรียน “เบ็ญจะมะมหาราช” ชื่อที่ไม่เหมือนใคร และต่างจากโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “เบญจ” ทั้งหลาย เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ต่อท้ายด้วยคำว่า “มหาราช” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามที่กรมวิชาการกำหนดว่า Benchama Maharat School

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-03.jpg

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2440 ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ใช้ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนอุบลวิทยาคม” เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับนักเรียนทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ชาย โดยได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ชั่ง เป็นทุนใช้จ่ายในการเรียนการสอน 

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-04.jpg

พ.ศ. 2458 โรงเรียนย้ายมาทำการที่อาคารเรียนหลังใหม่ มุมทุ่งศรีเมือง ด้านทิศตะวันออก (บริเวณโรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน) เรียกอาคารใหม่ว่า “ตึกเหลือง” ประกอบพิธีเปิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานาถ และได้ประทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้โอนนักเรียนคฤหัสถ์จากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนจึงถือวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันสถาปนาโรงเรียน”

พ.ศ. 2462-2474 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ในบริเวณทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) เป็นอาคารไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

พ.ศ.2516 ย้ายจากหลังศาลากลางจังหวัด ไปอยู่ตำบลท่าวังหิน  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1176  ในเนื้อที่ 150 ไร่ 15.9 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในนาม “โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช” ตามเดิม

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-05.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-06.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-07.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-08.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-09.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-10.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-11.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-12.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-13.jpg

วางพวงมาลา-ถวายบังคม-วันปิยมหาราช-15.jpg