guideubon

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 วคทส. ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-วคทส-01.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-วคทส-02.jpg