guideubon

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 FLAP. ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-FLAP-01.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-FLAP-02.jpg