guideubon

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 EEP. ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-EEP-01.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-EEP-02.jpg

 

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม4-EEP-03.jpg