guideubon

 

แอพนับลูกดิ้น ผลงาน นศ.ว.พยาบาลฯ อุบลฯ คว้ารางวัลระดับประเทศ

แอปนับลูกดิ้น-01.jpg

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แอพพลิเคชั่นการนับลูกดิ้น โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 47 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรางวัลเป็นรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

แอปนับลูกดิ้น-02.jpg

ดร.ปัทมา  ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ประเทศไทยมีการนำมาใช้น้อย และพบว่ายังไม่มีในรูปแบบแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

แอปนับลูกดิ้น-03.jpg

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันนับลูกดิ้นให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แอปพลิเคชันนับลูกดิ้นในหญิงตั้งครรภ์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ แอปพลิเคชันนับลูกดิ้น

แอปนับลูกดิ้น-04.jpg

กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในแผนกฝากครรภ์ในโรงพยาบาล ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนับลูกดิ้น ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.66,SD±0.71) ด้านประสิทธิภาพแอปพลิเคชันโดยมีคะแนนของภาพรวมด้านประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชั่นมีความเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.82,SD± 0.80)  และด้านความพึงพอใจมีคะแนนรูปแบบของแอปพลิเคชั่นมีความสวยงามน่าสนใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.87,SD± 0.57)

แอปนับลูกดิ้น-05.jpg

สามารถสรุปได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันนับลูกดิ้น ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ สามารถประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมในการแนะนำแอปพลิเคชันมาให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ต่อไป

แอปนับลูกดิ้น-06.jpg

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แอพพลิเคชั่นการนับลูกดิ้นของ น.ส.มัลลิกา ปิริมา น.ส.รุ่งกาญจน์ น้ำพุ และ น.ส.วนัชพร ยานแก้ว โดยมี อ.จงลักษณ์ ทวีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  และได้รางวัลเหรียญทองแดง