guideubon

 

น.ศ. ม.อุบลฯ หนึ่งในตัวแทนเด็กไทย เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum

Asian-Youth-Forum-01.jpg

Asian-Youth-Forum-02.jpgนายธัญภูมิ  ภูงามทอง นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum ครั้งที่ 13 ณ  โรงแรม The Ambassador  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย และได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ Asian Youth Forum ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการนำเสนอของ Asian Youth Forum ในหัวข้อ Language Learning in Asia ที่งาน PAC International Conference ครั้งที่ 35 จัดโดย Thailand TESOL (สมาคมผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย)

นอกจากนี้ นายธัญภูมิ  ภูงามทอง ยังถูกทาบทามจาก Mr.Kip Kates  ผู้ก่อตั้ง AYF  ให้เป็นคณะกรรมการในการจัดงานครั้งหน้า ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้อีกด้วย

สำหรับโครงการ  Asian Youth Forum  เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในทวีปเอเชียได้มารวมตัวกันพัฒนาความเป็นผู้นำ ร่วมกันอภิปรายปัญหาประเด็นต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อที่ในอนาคตจะได้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นที่พึ่งของประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนชาติอื่นๆ และสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอันดี โดยในครั้งนี้ มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 14  ประเทศ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน

Asian-Youth-Forum-03.jpg