guideubon

 

ม.อุบลฯ บุกห้างดัง จัด Art thesis exhibition : เฉียบ

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-01.jpg

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดแสดงนิทรรศการ Art thesis exhibition : เฉียบ ประจำปีการศึกษา 2560 สัปดาห์นวัตกรรมและการออกแบบ (INNOVATION AND DESIG WEEK) ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด 

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-02.jpg

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบจาก งานศิลปะนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่า ด้านด้านนวัตกรรมแลการออกแบบ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ Art thesis exhibition : เฉียบ ประจำปีการศึกษา 2560 สัปดาห์นวัตกรรมและการออกแบบ (INNOVATION AND DESIG WEEK) ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ที่ให้ความความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานเป็นประจำทุกปี เพื่อในเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบจาก งานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนผลงานด้านการวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-04.jpg

ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษากลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและแฟชั่น กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ พร้อมการแสดงแฟชั่นโชว์ 7 คอลเลคชั่น, มีการเสวนาในหัวข้อเรียนรู้ประเพณีนิยมสู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเชิงนวัตกรรม, หัวข้อการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) สำหรับการใช้ชีวิตในเมือง และยังมีการเวิร์คช้อปปั้นดิน, ออกแบบคาแรคเตอร์, กี่ทอผ้าขนาดเล็ก ร่วมไปถึงมีกิจกรรมการประกวดท็อปทีนโมเดลและการแสดงวงดนตรี พร้อมแจกของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-05.jpg

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-06.jpg

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-07.jpg

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-08.jpg

เฉียบ-Art-thesis-exhibition-09.jpg