guideubon

 

อาชีวะอุบลรับโล่ APACC ระดับเหรียญทอง ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพ

apacc-เหรียญทอง-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย  พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับโล่ APACC  จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ  โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  หรือ APACC (ASIA PACIFIC ACCREDITATION AND CERTIFICATION COMMISSION) ระดับเหรียญทอง ด้วยผลการประเมิน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม  500 คะแนน ในปีการศึกษา  2561

ธวัชชัย-พันธ์นิกุล-01.jpg

โดยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC)  ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับนานาชาติ สร้างและปฏิรูปอาชีวศึกษาให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

อาชีวะอุบลฯรับการประเมิน APACC คุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ

อาชีวะอุบลฯ ผ่านการประเมินนานาชาติ APACC ระดับเหรียญทอง