guideubon

 

เซ็นทรัลอุบลฯ เปิดหน่วยบริการประชาชน... อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "หน่วยบริการประชาชนอำเภอ..ยิ้ม" จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์รวมบริการต่างๆ ของภาครัฐ ณ บริเวณชั้น G ลานอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราธานี จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น หรือในห้างสรรพสินค้า เป็นการให้บริการนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชน ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการภาครัฐอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือการให้บริการกับภาคธุรกิจเอกชนตามแนวทางประชารัฐด้วย

จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา อุบลราชธานี จะเปิดให้บริการ ณ บริเวณชั้น G ใต้ลานอะควาเรียม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30-18.30 น. มีหน่วยงานที่ร่วมให้บริการ ได้แก่

- สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้บริการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธนี ให้บริการ การขึ้นทะเบียนกรณีคนว่างงาน การรับรายงานตัว
กรณีคนว่างงาน และ
- สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ให้บริการการรับแจ้งเอกสารหาย การรับชำระเบี้ยปรับ เป็นต้น

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

อำเภอยิ้ม-เซ็นทรัลอุบล-06.jpg