guideubon

 

อุบลฯ ตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่ทุ่งศรีเมือง 1 เดือน

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-01.jpg

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ และให้ความอนุเคราะห์ นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ร่วมกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-05.jpg

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ บุคลากร และเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-03.jpg

โดยเมื่อวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีในการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในระดับการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น โดยใช้เครื่อง Minivol Portable Air Sampler ณ บริเวณริมถนนด้านหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่าง 3.2 – 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีค่าสูงในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นจากรถยนต์ของประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมาก

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-04.jpg

และเมื่อวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฝั่งใกล้หอนาฬิกา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 138 – 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่น PM10 มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 83 – 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ขณะที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 37 – 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากนำไปเทียบค่ามาตรฐานพบว่ามีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 วัน จากการตรวจวัดทั้งหมด 6 วัน ภาพรวมของการตรวจวัดทั้งสองครั้งปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-06.jpg

อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ดังกล่าว ยังไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นวิธีมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ที่ตรวจวัดตรงตามวิธีที่มาตรฐานกำหนด และเป็นข้อมูลที่จะสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทราบได้อย่างมั่นใจ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่มาติดตั้ง ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเมือง และเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการใช้ไฟฟ้า

เครื่องวัดฝุ่นละออง-ทุ่งศรีเมือง-02.jpg

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – วันที่ 20 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน เพื่อรายงานข้อมูลในลักษณะ Real Time ให้ประชาชนมั่นใจในสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีผ่านทาง Air4Thai.pcd.go.th ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว