guideubon

 

ม.อุบลฯ โชว์ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

aic-ubu-01.jpg

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากนี้ ยังมีศูนย์ AIC จากจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มาร่วมการประชุมในงานนี้ด้วย 

aic-ubu-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนาการทำการเกษตรในหลากหลายมิติ โดยผ่านกลไกการวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งเรามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรมากมาย เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ได้แก่ สายพันธุ์พริกหัวเรือที่ปรับปรุง สายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน เป็นต้น เทคนิคการอารักขาและการบำรุงรักษาพืชด้วยเทคนิคทางอินทรีย์ การพัฒนาสูตรปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ และระบบอัจฉริยะในการจัดการฟาร์มทางการเกษตร เป็นต้น

ในส่วนของการบริการวิชาการ เรามีการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจฐานรากที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ เมื่อมีนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันงานอันสำคัญนี้ และมหาวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ต่าง ๆเพื่อให้การทำงานของศูนย์ดำเนินการได้อย่างราบรื่นภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดอุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม ภารกิจในการพัฒนาการเกษตรนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก จึงคาดหวังว่าท่านที่ปรึกษาจะได้ช่วยชี้แนะช่องทางในการเพิ่มเติมทรัพยากรให้สามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางขึ้น


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

aic-ubu-03.jpg

aic-ubu-04.jpg

aic-ubu-05.jpg

aic-ubu-06.jpg