guideubon

 

ม.อุบลฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดอกไม้จันทน์-มออุบล-02.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 99,999 ดอก ให้แก่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่กำหนดจัดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้

ดอกไม้จันทน์-มออุบล-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และมอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนหลักในการประสานแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยมีหลักการจัดทำต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ ติดไฟง่าย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือปฏิกิริยาเคมี ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดเป้าหมายการจัดทำ จำนวน 999,999 ดอก

ดอกไม้จันทน์-มออุบล-03.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเห็นควรจัดทำโครงการ “บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 99,999 ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทาลัยอุบลราชธานี ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้

ดอกไม้จันทน์-มออุบล-04.jpg

ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือในการจัดทำดอกไม้จันทน์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กองบน 21 กาชาดอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติธรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง ชมรมผู้สูงอายุบัวงาม ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว ชมรมลีลาศสามัคคี ชมรมรักป่าไม้ ชมรมผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปสมทบกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ