guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 98 คลัสเตอร์วารินฯ +21 อุบลฯ +11 ตระการ +10

วาริน-เมือง-ตระการ-01.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 98 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 86 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 28 ราย (ตลาดวารินฯ 21 - แม็คโครวาวินฯ 3 - ตลาดพิบูลฯ 4),  อ.เมืองอุบล 11 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 9 ราย, อ.ตระการพืชผล 10 ราย, อ.นาเยีย 6 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.นาจะหลวย 4 ราย, อ.เขื่องใน 4 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 3, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.โขงเจี่ยม อ.สำโรง และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,764 ราย รักษาหายสะสม 17,391 ราย กำลังรักษา 1,234 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 139 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วาริน-เมือง-ตระการ-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย รวมผู้ป่วย 129 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้า+ครอบครัว 112 ราย และผู้ใช้บริการตลาด 17 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย อ.สำโรง 2 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 7 ราย อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 1 ราย และ อ.นาเยีย 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 67 ราย เป็นพนักงาน/ รปภ./ แม่ค้า/ ครอบครัว 51 ราย และลูกค้า 16 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 28 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 22 ราย อ.สิรินธร 5 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

วาริน-เมือง-ตระการ-03.jpg

คลัสเตอร์บ้านโพนเมือง ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี อาชีพเจ้าของอู่ซ่อมรถ มีประวัติเดินทางไปช่วยงานศพญาติที่ชุมชนหนองบก ต.วารินฯ อ.วารินชำราบ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ) มีการแพร่เชื้อไปยังลูกค้าอู่ซ่อมรถและคนในชุมชน วันนี้พบผู้ป่วย 10 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 242 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.นาเยีย 6 ราย/  อ.สำโรง 23 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 5 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วย รวมผู้ป่วย 15 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นครูหญิง อายุ 39 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นครูและครอบครัว แพร่เชื้อไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ปกครองนักเรียน รวมผู้ป่วย 13 ราย