guideubon

 

พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบัน นศ.พยาบาลศาสตร์ รุ่น 9

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-01.jpg

วันที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบัน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 74 คน และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น 5 สาขาวิชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นน้อง และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ คณบดี กล่าวว่า พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบัน จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี พร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพยาบาลวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์ที่จะย้ำเตือนให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อการทำงานในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับความหมายของสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ คือ

- แถบหมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของความสุขุม หนักแน่น และมีความรับผิดชอบสูง โดยแถบหมวกจะถูกติดไว้ที่หมวกพยาบาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่น

- เข็มสถาบัน รูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-03.jpg

บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล พร้อมทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ตัวเลข รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำความรู้และทักษะประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา จิตบริการ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นในทุกเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

สำหรับปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2/2 สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nurse.ubru.ac.th/?page_id=2082

 

งานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-04.jpg

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-05.jpg

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-06.jpg

แถบหมวกพยาบาล09-UBRU-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511