guideubon

 

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.9)

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-04.jpg

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อ.เมือง อุบลราชธานี มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 5 พฤษภาคม 2565 “พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.9)” โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-02.jpg

พิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีมหรสพ หรืองานรื่นเริง ภายหลังพิธีสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีอาราธนาศีล และพระสงฆ์ให้ศีลแล้ว เป็นพิธีทำบุญมอบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธ ทุนสาธารณสงเคราะห์ และทุนการศึกษา ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 57 ปี พระเทพวราจารย์ ดังนี้

ทุนเล่าเรียนหลวง (โอนผ่านธนาคาร) จำนวน 30,000 บาท

มอบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธ 25 อำเภอๆ ละ 5,000 บาท

มอบทุนสาธารณสงเคราะห์ โรงพยาบาล 4 แห่งๆ ละ 30,000 บาท ประกอบด้วย
- รพ.สรรพสิทธิประสงค์
- รพ.50พรรษา มหาวชิราลงกรณ
- รพ.วารินชำราบ
- รพ.สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

มอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยากร จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

มอบมูลนิธิวัดมณีวนาราม จำนวน 20,000 บาท

มอบบำรุงโรงเรียนอุบลวิทยากร จำนวน 10,000 บาท

มอบทุนหลานๆ จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-03.jpg

สำหรับประวัติของท่านเจ้าคุณ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) นามเดิม ศรีพร ราชิวงศ์ มีภูมิลำเนา อยู่ที่ บ้านศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นบุตรของ นายสมาน และ นางสอน ราชิวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2552

การศึกษา
- ป.ธ. 9 (เปรียบธรรม 9 ประโยค) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ปี 2532
- M.A. (Pali & Sansakrit) (First Class) ปี พ.ศ. 2536 (ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต) เกียรตินิยม
- Ph.D. (Pali) (ปริญญาเอก สาขาภาษาบาลี) ปี พ.ศ. 2539

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระศรีวรเวที”
พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชธีราจารย์” 
พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพวราจารย์” 

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-05.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-06.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-07.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-08.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-09.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-10.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-11.jpg

พระเทพวราจารย์-อายุวัฒนมงคล57-12.jpg