guideubon

 

9 องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.อุบลฯ เปิดตัว บ. อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จก.

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-02.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2561 กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ จำนวน 9 องค์กร พร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มภาคีกลุ่มต่างๆ ขึ้น โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี, ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของโครงการขอนแก่นโมเดลและผู้ก่อตั้ง บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมในการประชุม

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-04.jpg

นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจชื่อดัง ผู้นำจากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุบลฯ อาทิ นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด, นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายสุชัย เจริญมุขยนันท กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี, นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายสุทัศน์ และนายสุระ ตริยางกูรศรี ผู้บริหาร บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสนใจร่วมการประชุมในครั้งนี้

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-05.jpg

สำหรับ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ พร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มภาคีกลุ่มต่างๆ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เข้าใจทิศทางการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ตามแนวทางของกลุ่มขับเคลื่อนฯ ให้ตรงกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่เมืองอย่างเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในจังหวัดฯ

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-06.jpg

พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการแถลงเปิดตัว บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ที่รวมตัวกันของ 9 องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรล้วนได้รับการรับรองตามกฎหมาย อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลฯ, หอการค้าจังหวัดอุบลฯ, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ, บจก. ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อชุมชน), ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลฯ, สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ, กลุ่ม  Biz Club จังหวัดอุบลฯ, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลฯ และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลฯ และยังพร้อมเปิดรับกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การลงทุนของภาคเอกชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงทุนในโครงการในอนาคต โดยมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษา

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-07.jpg

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ กล่าวว่า บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด เกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.อุบลราชธานี 9 องค์กร ที่มีการรวมตัวกันเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการพัฒนาเมืองอุบลฯ ให้เป็นรูปธรรม โดยจะเน้นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง 9 ข้อ ได้แก่

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-03.jpg

1. อุบลเมืองสะอาด ปราศจากขยะ ด้วยการสร้างโรงงานแปรรูปขยะ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและครบวงจร

2. SMART CITY พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แก้ไขปัญหาการจราจร และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

3. MICE CITY จัดตั้งศูนย์การประชุมครบวงจร เพื่อรองรับการประชุมระดับนานาชาติ

4. นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาช่องเม็ก Happy Valley

5. ระบบโลจิสติกส์ สร้างท่าเรือบก และสร้าง Hub เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน

6. Food Innopolis เมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร จัดตั้ง Pilot Plant เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร และการแปรรูป

7. ศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน  เพื่อก้าวสู่ Smart Farming

8. ศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub) ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและกีฬา ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

9. ศูนย์ข้อมูลด้านการลงทุน พัฒนาระบบรองรับ BIG DATA ของเมืองอุบลฯ ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-08.jpg

ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละโครงการ ทางกลุ่มฯ จะขับเคลื่อนโดยการระดมเงินลงทุนจากภาคธุรกิจและนักลงทุนที่มองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน การเริ่มต้นประมาณ 10-20 ล้านบาท เพื่อให้เกิดโครงการที่จะดำเนินการ เช่น พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ได้มาตรฐาน หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อนำไปสู่ความเป็นอุบลฯ เมืองสะอาดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

อุบลรวมใจพัฒนาเมือง-09.jpg

ในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมลงทุนเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันได้ตามลำดับ ขณะที่ผู้ร่วมลงทุน จะต้องอยู่ภายใต้กลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งตามที่ได้กำหนด โดยมีทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองอุบลฯ และยังไม่มีใครดำเนินการอยู่ก่อน พร้อมกันนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ อันเป็นการพัฒนาไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังจะมีการเชิญองค์กรภาคการศึกษา เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองอุบลฯ เดินหน้าไปได้อย่างมีทิศทาง ภายใต้ความร่วมมือของคนอุบลฯ ทุกภาคส่วน