guideubon

 

ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด : ประเพณีบุญซำฮะ

บุญเดือนเจ็ด-บุญซำฮะ-01.jpg

ประเพณีบุญเดือนเจ็ด หรือบุญซำฮะ เป็นงานบุญที่ชาวลาวและชาวอีสาน ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณ มีจุดประสงค์เพื่อชำระล้างสิ่งที่สกปรก รกรุงรังออกจากร่างกาย และทำจิตใจให้สดใส คำว่า ซำฮะ หรือ ชำระ หมายถึง ทำให้สะอาด ปราศจากมลทินโทษ การทำให้สะอาดนั้นมีอยู่ 2 ประการ คือประการแรก ความสกปรก ภายนอก ได้แก่ร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร การกิน ที่อยู่อาศัย สกปรก และประการ 2 ความสกปรกภายใน ได้แก่จิตใจ เกิด ความโลภ โกรธ หลง

บุญซำฮะ เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง ที่ให้คนในหมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาด บริเวณบ้านของตน และสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน และดอนปู่ตา ซึ่งถือว่าเป็นผีบ้าน เพื่อให้คุ้มครองชาวบ้านทุกคนทั้งหมู่บ้าน ให้อยู่ดีมีสุข พิธีนี้มีทุกบ้านทุกเมืองในเขตอีสาน

บุญเดือนเจ็ด-บุญซำฮะ-04.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 “ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 3” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคลากร และนักศึกษา บุคลากร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ สวดมนต์เย็น พิธีบวงสรวงศาลพระพรม ศาลพระภูมิ พิธีทำบุญเลี้ยงพระที่ดอนปู่ตา และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้จำนวนมาก

บุญเดือนเจ็ด-บุญซำฮะ-02.jpg

ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงโครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ซึ่งคณะได้จัดขึ้นปีที่ 3  โดยตระหนักถึงความสำคัญในการธำรงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สวดมนต์เย็น พิธีบวงสรวงศาลพระพรม ศาลพระภูมิ ศาลปู่ตา รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากทั้งกายและใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมบุญดังกล่าว ช่วยในการสร้างเสริมความสะอาดทั้งด้านจิตใจ ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการส่งเสริมสุขภาวะอย่างองค์รวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลจากการจัดกิจกรรมจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและยังเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้สังคมชุมชนเขตพื้นที่อีสานได้ร่วมอนุรักษ์งานบุญประเพณีไทยอีสานที่ดีงามต่อไป

บุญเดือนเจ็ด-บุญซำฮะ-03.jpg