guideubon

 

โครงงาน นศ. ม.อุบล เข้ารอบชิง การแข่งขัน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9

กล้าใหม่-ใฝ่รู้-อุบล-01.jpg

โครงการ “การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ” ของ นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม.อุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

นับว่าสู่ความสำเร็จอีกก้าว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจากที่ได้ส่งข้อเสนอโครงการ “การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ” เข้าร่วมประกวดในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษา 108 สถาบันจากทั่วประเทศ ส่งโครงงานกว่า 465 ทีม จาก คัดเลือกเข้ารอบ 40 ทีม รอบ 20 ทีม และรอบ 5 ทีมสุดท้าย

ซึ่งทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมขึ้นแท่นเสนอโครงงาน ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 850,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางสาวจตุพร สิริพงศ์วิรุฬห์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึง โครงการการเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ ว่า สืบเนื่องมาจากเรามองเห็นว่าการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ราบสูง มีปริมาณน้ำฝนน้อย และที่สำคัญพื้นดินส่วนใหญ่ในภาคอีสานที่ค่อนข้างจะเป็นดินทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องหมั่นเติมน้ำในบ่อให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลา

กล้าใหม่-ใฝ่รู้-อุบล-03.jpg

จากปัญหาดังกล่าว นักศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะนำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปยางธรรมชาติมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ภายใต้ข้อเสนอโครงการ “การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ”โดยใช้วัตถุดิบจากน้ำยางธรรมชาติหรือน้ำยางพาราร่วมกับสารเคมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ก่อมลพิษในการออกสูตรน้ำยางคอมปาวด์ ก่อนนำไปเคลือบผ้าใบสำหรับปูสระน้ำ โดยโครงการนี้นอกจากนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำยางธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย

นางสาวธนาพร กอมะณี สมาชิกในทีม กล่าวความรู้ว่า รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน ซึ่งกว่าจะผ่านมาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเรา เพราะทีมต่างๆจาก 108 สถาบัน หรือ 465 โครงงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นน่าสนใจ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จ และเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะเรามีการวางแผนในการทำงาน สมาชิกในทีมมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่คอยให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจนทำให้เรามีวันนี้ 

กล้าใหม่-ใฝ่รู้-อุบล-02.jpg

ในส่วนของสมาชิกในทีม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

1.นางจตุพร สิริพงศ์วิรุฬห์ 
2.นายธีระทรัพย์ สมบูรณ์ 
3.นายชาญณรงค์ สงคราม
4.นายปิยะราช อาษากิจ 
5.นางสาวอัญทิกา โถชัยคำ 
6.นายเมฆ ต่องสุพรรณ 
7.นายโรมรัน จันทะดวง 
8.นายจักราวุธ คงอ่อน
9.นายมรกต กาละปัตย์ 
10.นางสาวธนาพร กอมะณี 
11.นายจิรวัฒน์ สิมผาบ 
12.นายสิทธิชัย จันทาสูงเนิน 
13.นายวณิชยา ไตรมูล

ร่วมส่งกำลังใจผ่าน https://www.facebook.com/pondlining ให้ทีมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 เมษายน 2558 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กล้าใหม่-ใฝ่รู้-อุบล-04.jpg