guideubon

 

มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งพระครูสารกิจโกศล เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิตที่ จญ.อ. 68/2558 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 แจ้งตามรายงานของ พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ซึ่งได้รับรายงานจากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีว่า พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามว่างลง

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-02.jpg

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอแต่งตั้ง พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) อายุ 66 พรรษา 45 ป.ธ.4 น.ธ.เอก M.A. Ph.D. วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ประวัติพระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก)  ป.ธ.4
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี

สถานะเดิม

ชื่อ สุดใจ นามสกุล คำบุญมา เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492 บิดาชื่อ นายทัย คำบุญมา มารดาชื่อ นางเผือก คำบุญมา บ้านศรีษะกระบือ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา/อุปสมบท

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2513

วิทยาฐานะ

นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 4 ประโยค, พธ.บ., M.A.(สังคมศาสตร์), Ph.D.(สังคมศาสตร์)

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง)
- รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราธานี
- รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

สมณศักดิ์ 

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ "พระครูสารกิจโกศล"

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511