guideubon

 

ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ 9 หมู่บ้านใน 2 ตำบล อ.น้ำขุ่น อุบลฯ 19 พ.ย.-2 ธ.ค.64

ตาเกา-โคกสะอาด-น้ำขุ่น-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งระงับการเข้า - ออกพื้นที่ บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8 บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 และบ้านน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1, 9, 11 และ 12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 19 พ.ย. - 2 ธ.ค. 64 เริ่ม 19 พ.ย. 64

- ห้ามออกนอกพื้นที่
- ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น.
- งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
- งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ
- งดนั่งกิน/ดื่ม ในร้านอาหาร/เครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอย แต่ให้ซื้อกลับบ้าน
- งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัว 14 วัน
- บุคคลภายนอก งด เดินทางเข้าพื้นที่

ตาเกา-โคกสะอาด-น้ำขุ่น-02.jpg
ตาเกา-โคกสะอาด-น้ำขุ่น-03.jpg