guideubon

 

ทีมวิจัย 8 สถาบัน ยกให้ อ.เขมราฐ เป็นอันดับหนึ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-01.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการฯ และ ดร.วศิน โกมุท รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการฯ พร้อมทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับทีมวิจัยจาก 8 สถาบัน

นางลัดดา-เจษฎาพาณิชย์-01.jpg

นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับทีมนักวิจัยจาก 8 สถาบัน ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมลงพื้นที่และร่วมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ประจำปี 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการวิจัยในประเด็นเป้าหมายของชุดโครงการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ พื้นที่วิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วศิน โกมุท รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งโครงการภายใต้ “โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ระยะ 2 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ฝ่ายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ฝ่าย ABC) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-02.jpg

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอเขมราฐ ก่อนลงพื้นที่ทีมวิจัยจาก 8 สถาบัน และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประชุมรับฟังการนำเสนอรายระเอียดการดำเนินงาน กรอบแนวคิด การสร้างกลไกล การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและระบบฐานข้อมูล ประวัติศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดง การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และการวัดและประเมินผลเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม ให้ทีมวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทราบโดยละเอียดพร้อมตอบข้อซักถาม จากนั้นออกเดินทางลงพื้นที่

จุดที่ 1 เยี่ยมชมวิสาหกิจวัฒนธรรม “เฮือนชูฮัก” กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง เป็นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับวิสาหกิจวัฒนธรรม โดยกลุ่มสตรีเป็นการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และการบริหารจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน

จุดที่ 2 เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดถ้ำพระศิลาทอง” ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ชมการแสดง รำตังหวาย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรม ระหว่างวัด ชุมชน อบต.เจียด และมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทอง แลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาหนองเชือก

จุดที่ 3 เยี่ยมชม บ้านป่าข่า ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนการฟื้นฟูการแสดงผู้ไท จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าข่า

จุดที่ 4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และเดินเยี่ยมชมถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี ชมการแสดงถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี พร้อมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม “ฝ้ายฮักคราม” ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-03.jpg

ก่อนเดินทางกลับทีมวิจัยได้ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมเขมราษฎร์ธานี อาคารเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมวิจัยจาก 8 สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลสรุปภาพรวมจากการลงพื้นที่วิจัยทุกจุด ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุมชนวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคำชื่นชมจากทีมวิจัยทั้ง 8 สถาบัน อย่างท่วมท้นประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่น และยกให้โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มโครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ฯ

ทีมวิจัยขอขอบคุณสำหรับความสามัคคีในหมู่คณะที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานแห่งกลไกการทำงานระดับภาคีเครือข่าย และกลไกการทำงานและเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่น พร้อมร่วมกันถอดบทเรียนการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีให้มีคุณภาพและยั่งยืนสืบต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-04.jpg

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-05.jpg

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-06.jpg

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-07.jpg

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-08.jpg

ทีมวิจัย-8สถาบัน-เขมราฐ-09.jpg