guideubon

 

ม.อุบล นำร่องเปิดร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ต้านโกงแห่งแรกของโลก

ร้านกาแฟ-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-01.jpg

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 มีพิธีเปิดโครงการร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” เป็นแห่งแรกของโลก ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนในนการทำธุรกิจร้านกาแฟ และการต่อต้านคอรัปชั่นได้เข้าบริหารจัดการร้านกาแฟ ปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชั่นต่อไปในอนาคต 

ร้านกาแฟ-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-02.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดพิธีเปิดตัวร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายขวัญพัฒน์  สุทธิธรรมกิจ นักวิเคราะห์โครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และผู้ประสานงานโครงการ UNDP เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิดและฟังการเสวนาพูดคุยประเด็นการต่อต้านทุจริต และในการเปิดโครงการร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งนี้ เป็นแห่งแรกของโลก และเป็น 1 ใน 2 ร้านนำร่อง โดยร้านที่ 2 จะเปิด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงประมาณเดือนกันยายน และจะมีโครงการขยายสาขาเพิ่มต่อไปในอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยในอนาคต

ในส่วนของโครงการร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” ได้เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ(ตึก CTB) ข้างอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร้านกาแฟ-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-03.jpg

นายขวัญพัฒน์  สุทธิธรรมกิจ นักวิเคราะห์โครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และผู้ประสานงานโครงการ UNDP เผยว่า โครงการร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ”เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ทรูคอฟฟี่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอรัปชั่น แลกเปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์กิจกรรม และวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชน และระดับประเทศ

โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนในนการทำธุรกิจร้านกาแฟและการต่อต้านคอรัปชั่นได้เข้าบริหารจัดการร้านกาแฟ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน และการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นพื้นที่ที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และเพื่อนำผลกำไรที่ได้รับจากร้านกาแฟไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชั่นต่อไปในอนาคต 

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่าสำหรับเครือข่ายเยาวชนไทย “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 ในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 6,000 คน จาก 90 กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ “เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

และในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าสังคมไม่ต้องการเฉพาะคนเก่ง แต่ต้องการคนที่มีความซื้อตรง สุจริต และมีสำนึกรับผิดชอบ คนที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้นั้นจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความยุติธรรม นี่คือวิสัยทัศน์ที่เราจะให้การสนับสนุนต่อไป

 ร้านกาแฟ-คอรัปชั่น-ฉันไม่ขอรับ-04.jpg