guideubon

 

ราชภัฏอุบล เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-วัฒนธรรมอเมริกัน-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Bookshelf) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา วิชาการ และวัฒนธรรมไทย – อเมริกัน

ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย Ms.Melissa A. Sweeney โฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ คุณสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ ได้ร่วมเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Bookshelf)  ณ ห้อง ๓๐.๑๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา วิชาการ และวัฒนธรรมไทย – อเมริกัน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-วัฒนธรรมอเมริกัน-02.jpg

ในโอกาสนี้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และข้อมูลด้านการสื่อสารมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิล เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งทดลองการถ่ายทำรายการ และบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร