guideubon

 

พิธีประชุมเพลิง พระเทพกิตติมุนี เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง

นกหัสดีลิงค์-ประชุมเพลิง-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานประกอบพิธีประชุมเพลิง (เผาจริง) ตามแบบประเพณีโบราณ เนื่องในงานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.6  น.ธ.เอก  ค.บ.กิตติมศักดิ์)  อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี

สำหรับพระเทพกิตติมุนีมีนามเดิมว่า สมเกียรติ นามเกษ เป็นบุตรของนายหนา-นางเพ็ง นามเกษ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2470 ที่บ้านดอนนกชุม ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 14 ปี ที่วัดกระโสบ ต.กระโสบ และอุปสมบทที่วัดพิชัยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อปี 2490 สอบได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ครุศาสตร์บัณฑิต (กิตติมศักดิ์)

นกหัสดีลิงค์-ประชุมเพลิง-02.jpg

พระเทพกิตติมุนี ได้มาเป็นรองเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามตั้งแต่ปี 2511 และเป็นเจ้าอาวาสในปี 2529 ต่อมาปี 2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย และ พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกิตติมุนี เมื่อชราภาพได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเมื่อปี 2551 และเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อให้การศึกษาธรรมะแก่สามเณรและภิกษุสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง พระเทพกิตติมุนี มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 เวลา 17.55 น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สิริอายุ 86 พรรษา 66

นกหัสดีลิงค์-ประชุมเพลิง-03.jpg

นกหัสดีลิงค์-ประชุมเพลิง-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511