guideubon

 

เปิดเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เพื่อให้ปลาในแม่น้ำโขงอพยพขึ้นมาวางไข่

เปิดประตู-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3/2562 โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อให้ปลาในแม่น้ำโขงอพยพขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ที่กำหนดไว้ว่าเมื่ออัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย M7 มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.00 ม.รทก. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 29 ส.ค. 62) ที่สะพานเสรีประชาธิปไตย M7 ระดับน้ำอยู่ที่ 108.99 ม.รทก. อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรี ประชาธิปไตยมีอัตราการน้ำไหล 804.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคามมีระดับ 99.44 ม.รทก. ซึ่งถึงเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำแล้ว โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะทำการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อน 3 วัน จากนั้นจะทำการลดระดับน้ำมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 รวมเวลา 10 วัน และจะเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บานในวันที่ 11 กรกฎาคม นี้

เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่มีเรือ แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆริมตลิ่ง ให้เตรียมป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการลดระดับกักเก็บน้ำในครั้งนี้ด้วย