guideubon

 

อุบลฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี ณ มณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-06.jpg

ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-07.jpg

สำหรับพระเทพกิตติมุนีมีนามเดิมว่า สมเกียรติ นามเกษ เป็นบุตรของนายหนา-นางเพ็ง นามเกษ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2470 ที่บ้านดอนนกชุม ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 14 ปี ที่วัดกระโสบ ต.กระโสบ และอุปสมบทที่วัดพิชัยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อปี 2490 สอบได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค ครุศาสตร์บัณฑิต (กิตติมศักดิ์)

พระเทพกิตติมุนี ได้มาเป็นรองเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามตั้งแต่ปี 2511 และเป็นเจ้าอาวาสในปี 2529 ต่อมาปี 2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย และ พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกิตติมุนี เมื่อชราภาพได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเมื่อปี 2551 และเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อให้การศึกษาธรรมะแก่สามเณรและภิกษุสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง พระเทพกิตติมุนี มรณภาพเมื่อวันอังคารที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 เวลา 17.55 น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สิริอายุ 86 พรรษา 66

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-03.jpg

กำหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรมและปฏิบัติธรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 12.00 น. ญาติโยมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. - พิธีขอขมาสรีระสังขาร "พระเทพกิตฺติมุนี (สมเกียรติ)"

- อาราธนาสรีระสังขารจากพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม

- เคลื่อนสรีระสังขารไปตั้งบำเพ็ญกุศล ที่เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม และปฏิบัติธรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 09.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 87 รูป สวดมาติกา บังสุกุล

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

- แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 12.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา 13.30 น. - ข้าราชการชุดปกติขาว ตั้งแถวรับหีบเพลิงพระราชทาน

- คณะผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ถึงมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

- คณะผู้อัญเชิญ วางหีบเพลิงพระราชทาน บนเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์

เวลา 15.00 น. - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถึงมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

- ทรงทอดผ้าไตรบังสุกุล

- ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

- ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

เวลา 21.00 น. ประกอบพิธีประชุมเพลิงตามประเพณีโบราณ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.00 น. ประกอบพิธีสามหาบ (เก็บอัฐิ)

เวลา 07.00 น. - พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอัฐิ

- พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

- พิธีอัญเชิญอัฐิ

หมายเหตุ : โรงทานตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ผู็ประสงค์จะออกโรงทาน แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โทร.091-8295448, 085-3135582

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511