guideubon

 

ราชภัฏฯ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี

สภากาแฟ-ราชภัฏ-อุบล-01.jpg

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “อุบลราชธานีใส่ใจปัญหาเด็กและเยาวชน” ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สภากาแฟ-ราชภัฏ-อุบล-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ มีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน คุณธรรม รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การหารายได้พิเศษ และการต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้มีพิธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพครั้งต่อไป ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังอีกด้วย

ประชุม-ผงผ่าน-01.jpg
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ประทีป-กีรติเรขา-04.jpg
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี