guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เจ้าภาพแข่งขันกีฬา พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 8 ประทับใจ

พะยอมเกมส์-03.jpg

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย “พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดพิธีปิดอย่างประทับใจ

พะยอมเกมส์-04.jpg

การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย “พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 8” มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นอกจากการแข่งขันด้านกีฬาแล้ว ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ และการประกวดหมอหลวงนางใน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิต นักศึกษาทั้ง 11 สถาบัน ด้วย