guideubon

 

อุบลฯ ยกระดับคุมเข้ม 8 หมู่บ้าน 7 อำเภอ

ยกระดับคุมเข้ม-8หมู่บ้าน-01.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เป็นรายพื้นที่

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว ในหลายพื้นที่อำเภอ และมีบางพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไปในวงกว้าง ตังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นรายพื้นที่ ดังต่อไปนี้

ช้อ 1 งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ข้อ 2 งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่
ข้อ 3 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน
ข้อ 4 งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
ข้อ 5 ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ประกาศข้างต้น ให้ใช้กับพื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
2. บ้านดอนกลาง หมูที่ 18 ต.ขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
3. บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย
อำเภอวารินชำราบ 
4. บ้านทม หมู่ที่ 5 ต.บ้านแดง
อำเภอตระการพืชผล 
5. บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ต.กุดชมกู
อำเภอพิบูลมังสาหาร 
6. บ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ต.หนองสิม
อำเภอเขมราฐ 
7. บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ต.สองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร 
8. บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ต.นาตาล
อำเภอนาตาล 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ยกระดับคุมเข้ม-8หมู่บ้าน-02.jpg

ยกระดับคุมเข้ม-8หมู่บ้าน-03.jpg