guideubon

 

ด่วน!! ปิดพื้นที่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน อุบลฯ 8-21 พ.ค.64

ท่าไห-เขื่องใน-โควิดอุบล-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 22073/2564 กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมีให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอสในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต เข้า-ออก พื้นที่ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือวิธีการอันใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้นายอำเภอเขื่องใน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ กำกับ ควบคุม ให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รับทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ท่าไห-เขื่องใน-โควิดอุบล-02.jpg
ท่าไห-เขื่องใน-โควิดอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511