guideubon

 

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-7กลุ่มเสี่ยง-01.jpg

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฟรี!! เนื่องจากในช่วงนี้ของทุกปี อากาศมักจะเปลี่ยนแปลง ประกอบกับไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เตรียมวัคซีนไว้จำนวน 4 ล้านโด๊ส เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้  เพื่อป้องกันการเกิดโรคและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่-7กลุ่มเสี่ยง-04.jpg

สำหรับวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนที่ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ A Michigan (H1N1), A Switzerland (H3N2) และ B Colorado (Victoria lineage) 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-7กลุ่มเสี่ยง-03.jpg

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ในปีนี้ได้เตรียมวัคซีนไว้จำนวน 4 ล้านโด๊ส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม.

นอกจากนี้ ได้เตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 4 แสนโด๊ส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-7กลุ่มเสี่ยง-02.jpg

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ตามวันและสถานที่ดังกล่าว หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-7กลุ่มเสี่ยง-05.jpg