guideubon

 

กกต.อุบลฯ พร้อมจัดการเลือก สว.ระดับจังหวัด

สว-ระดับจังหวัด-อุบล-01.jpg

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายประวิทย์  ก้อนทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ จำนวน 328 คน ครบทั้ง 20 กลุ่มสาขาอาชีพ จาก 25 อำเภอ

และในวันนี้ (12มิ.ย.67) ผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จะได้รับเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครในกลุ่มสาขาอาชีพเดียวกัน  เพื่อเป็นข้อมูลการพิจารณาในการเลือกระดับจังหวัด โดยรับเอกสารได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนสมัคร 

ส่วนการเลือก สมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้  จัดขึ้นที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   ซึ่งจะมีขั้นตอนการเลือก 2 รอบเหมือนกับการเลือกระดับอำเภอ 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยร่วมสังเกตการณ์ ณ สถานที่เลือก ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานไว้พร้อมแล้ว  หากประชาชนพบเบาะแสการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แจ้งได้ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045 -  355 366 หรือสายด่วน กกต. 1444 

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกระดับอำเภอ มีสิทธิไปเลือกระดับจังหวัด เขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 20 กลุ่ม มีดังนี้

กลุ่มที่ 1

กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 9 คน
1. ร.ต.อ. ฉลองลาภ ทริรัมย์
2. นายชำนาญ ศรีพารา
3. พล.ท. นพดล มังคละทน
4. นายประพจน์ เทศนา
5. นายสวาท สุทธิอาคาร
6. นายสัจพัฒน์ ซารีชุม
7. นายสุธีร์ แสงจันทร์
8. นายสุวัจชัย สังคพัฒน์

กลุ่มที่ 2

กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 14 คน
1. นายกฤษณะ ชินฉัตร์ 
2. ร.ต.อ. กำจร กุลพร
3. นายไกรรัตน์ ตันติศิรินทร์
4. ร.ต.ต. ทิพดล สำราญรื่น
5. พ.ต.ท. ปัฏฐศักดิ์ เสนาพันธ์
6. นายไพบูลย์ หนูอินทร์
7. นายยิ่ง ภูผา
8. ว่าที่ ร.ต. สมศิลปิ สูนานนท์
9. ร.ต.อ. สิบแสน พวงแก้ว
10. นายอภิวัฒน์ ทองสิงหา
11. นายอาทิตย์ บุญอาจ

กลุ่มที่ 3

กลุ่มการศึกษา
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 126 คน
1. นายกฤษณะพงศ์ เดซคุณ
2. น.ส.เกศชฎา พลสูงเนิน
3. นายเกษม บุญรมย์
4. นายเกียรติศักดิ์ มุทาพร
5. นางโกศล ศรีสุพรรณ
6. นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต
7. นายจักรกฤษณ์ กะการดี
8. นายจิระศักดิ์ คำมูล
9. นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
10. นางชวนชม กุลเซ็นต์
11. นายชาญชัย แท่นคำ
12. นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร
13. นายซาตรี สุทธสิงห์
14. นายชำนาญ วรรณวัตร
15. นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์
16. นางดารุณี มาสุข
17. นายทรงศักดิ์ ฝักทอง
18. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อน
19. นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
20. นายธวัช กุลบุตร
21. นายธานินทร์ นางาม
22. นายธีรเวทย์ เกตศักดิ์
23. นายนเรนทร์ พรานไพร
24. นายนัครินทร์ วรฉัตร
25. นางปภาดา วะนา
26. นายประจวบ ตรกสังข์
27.นายประจักษ์ ก้อนแก้ว
28. นายประจักษ์ ธิมาชัย
29. นายประพันธ์ ดาบุตร
30. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรี
31. นายปรีชา ทาศิริ
32. นายปัญญา กาฬหว้า
33. นายพงษ์ศักดิ์ ควรนาม
34. นายพรชัย นำระนะ
35. นายพลชัย คำแสนหมื่น
36. นายมนูญ พุฒพวง
37. นายมานิตย์ ทองชิต
38. นางเรืองยศ เพชรสุก
39. นายวรชาติ คงประเสริฐ
40. นางวรีวรรณ์ สมณะเกษมพงศ์
41. นายวสันต์ วงศ์กัณหา
42. นายวันชัย สามารถ
43. นางวาสนา วงษ์สิงห์
44. นางวิชดา วงษ์กุลธวัช
45. นายวิชัย สิทธิแต้สกุล
46. นายศิริชัย ดวงเดือน
47. นางศิริพร พรหมศิริ
48. นายสมหมาย ธิโกศรี
49. นายสัญญา อดกลั้น
50. นายสานแสงดาว นามวา
51. นางสำรวย สันติวงศกร
52. นายสีหราช สุวรรณกูฎ
53. นายสุเนียร กาบบัวศรี
54. นายสุริยา จำปารัตน์
55. นายเสถียร ภารการ
56. นายเสรี วิชัย
57. นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ
58. นายไสว มิ่งทรรศนีย์
59. นายหนูอาง สมสมัย
60. นายอรุณ จันเขียว
61. นายอ่อนสี แก้วเนตร
62. นายอัมพร ขันธ์วงศ์
63. นายอุดร วงศ์คูณ
64. นางอุนนา อุปซิตวาฬ

กลุ่มที่ 4

กลุ่มการสาธารณสุข
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 23 คน
1. นายกฤช หาญชาญชัยกุล
2. นางจุฬาภรณ์ ศักดิ์สิงห์
3. นายเจริญ เสรีรัตนาคร
4. นายเจริญชัย คำแฝง
5. นางฐิติมา โกศัลวิตร
6. นางนวลจันทร์ บุญมาโฮม
7. นายพันธ์ศักดิ์ ทุมมณี
8. นายพิจารณ์ บุตราช
9. น.ส.พิจิตรา จินดาวัลย์
10. นายมาณพ ชนะกิจวัฒนา
11. นายรชต ศุภโกศล
12. นายวิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน
13. นางสดใส ปัญญาสาร
14. นางสมจิต นันทกมลวารี
15. นายสุทิน กมลฤกษ์

กลุ่มที่ 5

กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 32 คน
1. นางจิราภรณ์ สาระไทย
2. นายจิรายุทธ แก่นสาร
3. น.ส.ฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร
4. นายเฉลิม สมเพราะ
5. น.ส.ต่าย ปราณี
6. นายถาวร คำดีภักดิ์
7. นายทวี ทะรินทร์
8. นายธีระยุทธ คำประภา
9. นางนุกูล ศรีจันทร์
10. นายบุญมา สิมมา
11. นายบุญส่ง เรศสันเทียะ
12. นายบุญส่ง สิงหาเวช
13. น.ส.พิมพการณ์ จันทร์เต็ม
14. นายระนอง เรืองแสน
15. นางละออ วงศ์กลม
16. นายวรวุฒิ ทุ่นทอง
17. นายวัฒนา อาษาสุข
18. นายวิชัย ครองยุติ
19. นายวีระชัย ชินวงษ์
20. นายเวส พาระนัง
21. นายสมเดช ชัยปัญหา
22. นายสมปอง อินทร์งาม
23. นายสมัย สบายใจ
24. นายสุวิทย์ ร่วมรักษ์
25. นายหมู่ กันยาประสิทธิ์

กลุ่มที่ 6

กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20 คน
1. นางแก้ว สิมมา
2. นายทินกรอุไร สิงห์สาธร
3. นายนรินทร์ โคตรวันทา
4. นายบันเทา อ่อนสิงห์
5. นายบัวลี มูลแก้ว
6. นายเปลี่ยน แก้วจันทร์
7. นางพัชราภรณ์ กลิ่นบ้านหม้อ
8. นางวราภรณ์ สายกันดก
9. นายวิรัตน์ ทัดเทียม
10. นายวีระพัฒน์ กนกหงษ์
11. นายศรีธน บุญยิ้ม
12. นางสมจิต แก่นสาร
13. นายสมบัติ ศรีภารา
14. นายสมัย อินอร่าม
15. นายสาร มุสภาพ
16. นายอภินันท์ ธนาพรพาณิชย์กุล
17. นายอุดร ทำมาทอง

กลุ่มที่ 7

กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการฯ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน
1. นายจิตกร ทองภาพ
2. นายชัยกร ชัยมงคลยศ
3. นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง
4. นายไพบูรณ์ คำกุณา
5. ว่าที่ ร.ต. วิชาญ นีระมนต์
6.นายศักดิ์สิทธิ์ บุตราช

กลุ่มที่ 8

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 12 คน
1. นายคำรณ ช่วงชัย
2. นายชลัม ภุมกาญจน์
3. นายทนงศักดิ์ ศรีวิไล
4. นายทศพล บุญมาวงค์
5. นายเที่ยงทน คำภิเดซ
6. น.ส.ปวีณา โกศัลวัฒน์
7. น.ส.วรรณวิไล วะยะลุน
8. นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ
9. นายสุระ ตริยางกูรศรี

กลุ่มที่ 9

กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายฯ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน
1. นายปรีชา เรืองวิชาธร
2. น.ส.เพชรชมภู สุทธิเดช
3. นางวิยะดา ธีรเนตร
4. นางสิริพร ตรีพิเชฐกุล
5. นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์
6. นายพัทธวัฒจ์ คูณมี

กลุ่มที่ 10

กลุ่มผู้่ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม กลุ่มที่ 9
1. นายนิมิต สิทธิไตรย์
2. นายพีระพล บุญชิณวงศ์
3. นายพูนศักดิ์ พูลดี
4. นายศักดา ความสวัสดิ์
5. นายศุภชัย เรืองแสน
6. นายสมมาตร มะลิลา
7. นายอดุลย์ สอรักษา
8. นายอะพิศิษฐ์ พรมสิงห์

กลุ่มที่ 11

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ฯ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน
1. นางกุลนาถ ศรีลัด
2. นายณภพ ลายวิเศษกุล
3. นายธีรสิทธิ์ ธีรสุนทรวงษ์
4. นายวรรณวิทย์ สิมะจารึก
5. นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์
6. นายศักดา ศักดิ์ศรี

กลุ่มที่ 12

กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 16 คน
1. นายจตุรงค์ ผลจันทร์
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
3. นางธารนี ปรีดาสันติ์
4. นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ
5. นายประจักษ์ ธรรมราช
6. น.ส.รจนา ทาประจง
7. นางวิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์
8. นายวุฒิชัย ทองเถาว์
9. นายสรายุทธ นะวะคำ
10. นายอนุชา โคตรสมพงษ์

กลุ่มที่ 13

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารฯ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน
1. น.ส.มีวาตรา ตาลชัย
2. นายประเวศ สุวรรณโรจน์
3. นางราชาวดี ศรีคูณ
4. นายไรวินทร์ ชลวัสส์ไกรกุล
5. น.ส.สายฝน เจริญเผ่า

กลุ่มที่ 14

กลุ่มสตรี
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 42 คน
1. นางกนกพร พละพันธ์
2. นางใข เมอมะนา
3. นางคำปุ่น สาระภาพ
4. นางคำพูน เวระนะ
5. น.ส.จิตรา จารุการ
6. นางจินตนา บุญยิ้ม
7. นางจุรีรัตน์ ศรีมาฤทธิ์
8. นางจุฬารักษ์ พีริยะกิจไพบูลย์
9. นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
10. น.ส.ทองพูล พลาโส
11. นางทันสมัย วันทาสุข
12. นางทิพย์วดี ทองรินทร์
13. นางธนัญญา วงศ์ประเทศ
14. นางธันยนันท์ สายกันดก
15. นางบุดดี สมบูรณ์
16. นางบุตดา ระนะสวาย
17. นางพองาม ปรีดาสันติ์
18. น.ส.พิศมัย แสงกุล
19. นางมณีรัตน์ ธิมาทา
20. นางมลิวรรณ ตาน้อย
21. นางรัชนีพร ฝ่ายสัจจา
22. นางวรินทร จรูญกิจธรรม
23. นางสมพร นามวงศ์ษา
24. นางสายฝน โคตรจันทึก
25. นางสุพรรณ์ ช่วยสุข
26. นางสุภาพร ยะวงษ์ยา
27. นางสุวรรณา สีโค
28. นางอำนวยพร มุธุสิทธิ์
29. นางอุทัยรัตน์ ภาระวงศ์
30.นางไอลดา เทือกเถาว์

กลุ่มที่ 15

กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ฯ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 95 คน
1. นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม
2. นางขันคำ สุวรรณพิมพ์
3. นายจำนงค์ ประสพสุข
4. พล.ต. จุลเดช จิตถวิล
5. นายเจษฎา สุขสำราญ
6. นางช่อเพชร เย็นใจ
7. จ.ส.อ. ชาตรี พวงธรรม
8. นายเชิดชัย สิงห์ซอม
9. นายทวีศักดิ์ ลาภา
10. นายทองสุข คำงาม
11. นายเทียง ศรีลา
12. นายธีรวัฒน์ บุญเพ็ง
13. นางนงยันต์ วาทพันธุ์
14. นายนพลักษณ์ ศุภลักษณ์
15. นายนัคราช หล่าบรรเทา
16. น.ส.นิทรา เทียมสุวรรณ
17. นายนิยม ทองเฟือง
18. นายบุญมา ระนะสวาย
19. นายบุญสอน สามัคคี
20. นางบุปผา มาทฤทธิ์
21. นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์
22. นายประเทือง สิงห์โตทอง
23. นายประยูร ทั่งน้อย
24. นายประสิทธิ์ บัวงาม
25. นายประสิทธิ์ชัย สมเพราะ
26. นายผัน พานิชย์
27. นางพนิดา พลเมือง
28. นายพลซิน ปัฐพี
29. นายเพิ่ม เดสี
30. นายภูมิพัฒน์ เหล็กดีพิสุทธิ
31. นางเมรี ง้าวทอง
32. นายลำพิง พิมพาวัฒน์
33. นายวชิระ วิชชุวรนันท์
34. นายวัง กุลธิ
35. นายวัฒนา จันทศิลป์
36. นายวิจิตร วิเศษรุ่งเจริญ
37. จ.ส.อ. วิทยา เชื้อพนม
38. นายวิมาน สายธนู
39. นางวิไลวรรณ โพธิ์สิงห์
40. นายศรวัส ทองเทพ
41. นายศักดา ทวีวรรณ
42. นางสกาวรัตน์ สุมมาตย์
43. นายสงกา แสนโคตร
44. นายสมบัติ ดีการกล
45. นายสมบัติ นีระมนต์
46. นายสมพงษ์ เจริญศรี
47. นายสำราญ ทองทวี
48. พ.อ. สุเทพ มาลัยพวง
49. นายสุนันท์ ชาวตะโปน
50. นายเสรี เจริญราช
51. นายหัส พลเมือง
52. นายอนันต์ ผุยพรหม
53. นายอรุณ ผดาวัลย์

กลุ่มที่ 16

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 28 คน
1. นายกฤต ขันทองอามตา
2. นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
3. นายโกวิท ถึงสุขติ
4. นายคำพวง ทัดเทียม
5. นายคำหล้า คันธเนตร
6. นายธนภูมิ พรมพันธ์
7. นายนาวิน พรจันทร์
8. นายน้ำเพชร เซื้อชม
9. นายบันเทิง บุญยอ
10. นายบัวรัตน์ โพธิปัตย์
11. นายประพันธ์ ชนะพันธ์
12. นางแผน ประทุมมา
13. นายพีระพัฒน์ ศรีสังขาร
14. นายไมตรี สิงห์สวัสดิ์
15. นายวิเชียร แสนทวีสุข
16. นายวิทยา จันทวีศริรัตน์
17. นายเวชยันต์ วรรณวงศ์
18. นายสงวนผล ค่ำคูณ
19. นายสมบูรณ์ เนืองสุวรรณ์
20. นายสมร สีทองทำ
21. นายสายแก้ว สมสุข
22. นายสำราญ บุญสงค์
23. นายสุทนต์ ซองเหล็กนอก
24. นางสุภารัตน์ จันทะวัน
25. นายสุวรรณ ผลาเลิศ
26. นางอำไพร มาลี

กลุ่มที่ 17 

กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 คน
1. นายรัก วงศ์อัศวฤทธิ์
2. นางสำเนียง ชูรา
3. น.ส.สุนทราพร เกษแก้ว
4. นางสุพรรณี บัวกิ่ง

กลุ่มที่ 18 

กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน
1. น.ส.ขวารี ผลดี
2. นายชลธิษ จันทร์สิงห์
3. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์
4. นางนงนุช อาจหาญ
5. นายวิทยากร โสวัตร

กลุ่มที่ 19

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 12 คน
1. นายเกษม นาธงชัย
2. นายธงชัย เพียรทอง
3. นายธงชัย ศรีรักษา
4. นายธนศักดิ์ หาสุข
5. นายไพโรจน์ อิ้งเจริญ
6. นางยิ้ม บุญมาศ
7. นายศรัณย์ งามอัครไพบูลย์
8. นางศิริภรณ์ เชื้อไทย
9. น.ส.ศิริวรรณ เจริญชัย
10.นายเสฎฐพล หล้าสา

กลุ่มที่ 20

กลุ่มอื่นๆ
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 10 คน
1. นายคำดี ทองเกลี้ยง
2. นายเชิดชัย ปั่นเงิน
3. นายนิวัติชัย สร้อยนาค
4. นายประโยชน์ ภูอ่อน
5. ร.อ. พิสิทธิ์ พิพุฒ
6. นายสมเกียรตินัยวิกุล แต้ฐิติพงศ์ 
7. นายสลิต ศรีถาการ
8. นายสุจินต์ ทองเถาว์
9. นายสุชาติ สนอง
10. นายอภิวัฒน์ สิทธิธรรม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511