guideubon

 

ปศุสัตว์ อ.เมืองอุบลฯ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว-อุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวจิราวรรณ ปามุทา ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้

เนื่องจากปรากฏว่าในท้องที่บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจจะระบาดติดต่อสู่คน โค กระบือ สุนัข แมวและสัตว์อื่นๆ ได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าในเขตพื้นที่ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ไปทางทิศเหนือ จด บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ไปทางทิศใต้ จด บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ไปทางทิศตะวันออก จด บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 และบ้านขามลุ่ม หมู่ 10 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 25 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งแต่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

คำเตือน

เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราวขึ้นแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 11, 12, 14, 15, 16 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยสังเขป คือ

1. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวหรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า-ออก หรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

2. เมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยหรือตาย ด้วยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีสุนัข-แมวป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่นหรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์

3. ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมว ที่ป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้น ในกรณีสุนัขและแมวตาย ให้เจ้าของควบคุมซากนั้น ให้อยู่ ณ ที่ที่สัตว์ตายและห้ามมีให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย ชำแหละหรือกระทำการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น

ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ้ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511