guideubon

 

เทศน์สามัคคี กัณฑ์ที่สอง สัปปุริสธรรม 7 ประการ

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง พระครูสารกิจโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เป็นองค์แสดงธรรม เรื่อง สัปปุริสธรรม 7 อย่าง ในงานเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี อุบลราชธานี ปีที่ 63 ประจำปี 2561 สรุปความโดยย่อ ดังนี้

พระครูสารกิจโกศล-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ธรรมของสัตบุรุษ เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 เป็นคุณธรรม หรือคุณสมบัติของคนดี 7 ประการ ที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี หลักธรรมธรรม 7 ประการ ได้แก่

1. ธัมมัญญุตา การรู้จักเหตุคือการรู้จัก และเข้าใจในหลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำภายใต้เหตุ และผลอันถูกต้อง

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-02.jpg

2. อัตถัญญุตา การรู้จักผล คือการเป็นผู้รู้จักผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ รู้จักว่า เมื่อทำสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-03.jpg

3. อัตตัญญุตา การรู้จักประมาณตน คือ ความรู้จักประมาณตนในเรื่องต่างๆ ทั้งฐานะทางการเงิน และความเป็นอยู่ ฐานะหรือตำแหน่งในหน้าที่การงาน รวมไปถึงรู้จักสภาพความคิด และจิตใจของตน เมื่อรู้ว่าตนมีกำลัง มีความคิดอย่างไร มีอุปนิสัยอย่างไร เมื่อนั้น ย่อมที่จะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในสังคม

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-04.jpg

4. มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ คือ การเป็นคนรู้จักความพอดี หรือ ความพอเพียงในทุกๆด้าน ทั้งความพอดีในตน ความพอเพียงในชีวิต การรู้จักประมาณกำลังตนเอง

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-05.jpg

5. กาลัญญุตา การรู้จักเวลา คือ การเข้าใจในกาลเวลาอันสมควร และระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจอันใดๆ เช่น รู้ว่าเวลาไหนควร เวลาไหนไม่ควรทำ

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-06.jpg

6. ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน คือ การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ย่อมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง

เทศน์สามัคคี-2561-วัดมหาวนาราม-07.jpg

7. ปุคคโลปรปรัญญุตา การรู้จักบุคคล คือ การเป็นผู้รู้จักเลือกคบคน และรู้จักว่าคนแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มีคุณธรรมต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน

สัปปุริสธรรม 7 ประการนี้ เป็นแนวทางในการปฎิบัติตนที่ดีในชีวิต และได้ชื่อว่าเป็นคนควรแก่การยกย่องนับถือ  

ข้อมูลโดย Chanakan Philarak