guideubon

 

ม.อุบลฯ หารือความร่วมมือการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสัญชาติลาว

Monsoon-Wind-Power-01.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ นายเชาวฤทธิ์ ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการเขต โครงการมอนซูน วินด์ (Monsoon Wind Power Co., Ltd.) คณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัทมอนซูน วินพาวเวอร์ จำกัด กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เพื่อพบปะผู้คณะบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมหารือความร่วมมือการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสัญชาติลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางการแสวงหาโอกาสในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมร่วมกัน

ทั้งนี้ หลังการประชุมหารือ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก 

นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในและต่างประเทศ พัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

Monsoon-Wind-Power-02.jpg

Monsoon-Wind-Power-03.jpg

Monsoon-Wind-Power-04.jpg

Monsoon-Wind-Power-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511