guideubon

 

กองทัพไทยมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มอบผ้าห่มคลายหนาว-น้ำยืน-01.jpg

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งมอบแผนงานโครงประจำปี 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2567 และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก ปวริศ บริบูรณ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งมอบแผนงานโครงการ ประจำปี 2567 ให้แก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการดังกล่าว ได้นำแผนงาน 4 งานหลัก ได้แก่

- งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
- งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
- งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และ
- งานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง

เข้าดำเนินการในพื้นที่ ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนงานโครงการเพื่อสร้างความเจริญ และความมั่นคง ให้แก่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้

น้ำดื่ม-ระบบRO-01.jpg

โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ได้เข้าดำเนินงานมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งมอบแผนงานโครงการ ประจำปี งบประมาณ 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 5 แห่ง ได้ติดตั้งไว้ ที่ องค์การบริการส่วนตำบลยางใหญ่ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงกระชู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน เพื่อให้พี่น้องประชาชน นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัยไว้บริโภค

มอบผ้าห่มคลายหนาว-น้ำยืน-02.jpg

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน เพื่อคลายความหนาวเย็นให้กับผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศเย็น บริเวณพื้นราบมีลมแรง ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก กับผู้สูงอายุ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้นำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้ สร้างความดีใจ ความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น

สุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี

มอบผ้าห่มคลายหนาว-น้ำยืน-03.jpg

น้ำดื่ม-ระบบRO-02.jpg

น้ำดื่ม-ระบบRO-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511