guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 74 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดวารินฯ +3 พิบูลฯ +8

คลัสเตอร์ตลาดสด-วาริน-พิบูล-01.jpg

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 74 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่  71 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 24 ราย, อ.เมืองอุบลฯ 15 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 10 ราย, อ.นาจะหลวย 5 ราย, อ.โขงเจียม 5 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 3 ราย, อ.นาเยีย 2 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย, อ.ตาลสุม อ.สำโรง และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,446 ราย รักษาหายสะสม 17,132 ราย กำลังรักษา 1,178 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 136 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ ห้างเม็คโคร สาขาวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย พนักงานแม็คโคร พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการภายในแม็คโครสาขาวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK กรณีมีผลทดสอบเป็นบวก จะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป

ผลการตรวจ ATK จำนวน 399 ราย ผลบวก 18 ราย ผลลบ 381 ราย (เก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT-PCR 27 ราย) 

คลัสเตอร์ตลาดสด-วาริน-พิบูล-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นเพื่อนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 1969 ราย 

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 159 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงาน 1 ราย และผู้สัมผัสของพนักงาน 1 ราย รวมผู้ป่วย 37 ราย แยกเป็นพนักงาน/รปภ./แม่ค้า 34 ราย ลูกค้า 1 ราย ครอบครัว 2 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 78 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

คลัสเตอร์ตลาดสด-วาริน-พิบูล-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ทั้งหมดเป็นแม่ค้า-ลูกจ้าง-ครอบครัวในตลาดร้านท้อปข้าวปุ้นสด และมีผู้ที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกอีก 5 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 12 ราย อ.สิรินธร 5 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน อ.สำโรง ผู้ป่วยรวมเป็น 233 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.นาเยีย 6 ราย/  อ.สำโรง 23 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 5 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2564 เป็นครูหญิง อายุ 39 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นครูและครอบครัว แพร่เชื้อไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสด-วาริน-พิบูล-04.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดและลูกค้า รวมผู้ป่วย 56 ราย มีผู้ตรวจผล ATK เป็นบวกอีก 35 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.วารินชำราบ 45 ราย อ.สว่างวีระวงศ์ 9 ราย และ อ.สำโรง 2 ราย 

คลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดเชื้อจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในท่าทรายและครอบครัวที่พักด้วยกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานครอบครัวที่พักด้วยกัน รวมผู้ป่วย 41 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสด-วาริน-พิบูล-05.jpg